Nabídky investorům

slansky makler logo
Tomáš Rys

Daň z nabytí nemovitosti

Pokud jste v minulosti kupovali byt, dům nebo pozemek, museli jste platit daň z nabytí nemovitosti (nahradila dřívější daň z převodu nemovitosti). Sazba byla 4 % ze základu daně a poplatníkem byl od listopadu 2016 kupující. Dofinancování bylo možné i hypotékou. Daňové přiznání jste následně museli podat do konce 3. kalendářního měsíce po měsíci, ve […]

Kolaudace

Kolaudace je úředním postupem a rozhodnutím příslušného stavebního úřadu, které je uskutečňováno po dokončení stavby. Ale zároveň před tím, než nemovitost začnete plně užívat. Kolaudace se provádí kontrolní prohlídkou pracovníka stavebního úřadu, a to na základě podání žádosti ze strany vás, tedy stavebníka. Příslušný pracovník posuzuje, zda objekt splňuje požadované normy (hygienické, protipožární a stavební) […]

Nemovitost

Nemovitost, nebo-li nemovitá věc je majetek, který se nedá přemístit. Z právního hlediska jde o něco, co je spojeno s pevným základem. Za nemovitý majetek považujeme nejen byt, dům, chalupu, zahradu a podobně, ale i zemědělskou půdu (chmelnice, vinice, ovocné sady, ornou půdu atd.), zastavěné plochy a nádvoří, stavební pozemky, vinné sklepy, hotely, stavby pro […]

Vratná kauce

Vratná kauce je forma zálohy – určitá suma, kterou vždy platíte předem. V občanském zákoníku tento pojem figuruje jako tzv. jistota a představuje dočasnou platbu nájemce pronajímateli. Vratná kauce konkrétně slouží na případnou úhradu nákladů, které vznikají v případě, že nájemce nezaplatí nájem, poškodí nemovitost, vybavení apod. Většinou se platí kauce ve výši jednoho až […]

Vikýř

Jedná se o střešní stavební konstrukci, která slouží k prosvětlení a zvětšení obytného prostoru v podkroví. Jde v podstatě o alternativu ke klasickému střešnímu oknu – to se ale narozdíl od střešního vikýře umisťují přímo do střechy (tato varianta obvykle ukrajuje prostor v místnosti). Vikýře se rozlišují podle tvaru, kdy k těm nejznámějším patří například […]

Arkýř

Arkýř je architektonický stavební prvek. Jde o vysunutý výběžek vnitřního prostoru z rohu nebo ze stěny stavby. Má buď čtyřboký, mnohoúhelníkový nebo válcový útvar a je posazený na nosnících vystupujících ze zdiva nebo na trámech stropu nad přízemím. Arkýř rozšiřuje vnitřní prostor budovy a umožňuje výhled podél fasády do strany. Někdy je strohý, jindy bohatě […]

Parcelní číslo

Parcelní číslo označuje parcelu, a tedy i pozemek. Parcelní čísla se používají v katastru nemovitostí, katastrální mapě a v dalších případech, kdy je potřeba pozemek přesně identifikovat.

Číslo evidenční

Číslo evidenční označuje budovy a objekty, které slouží k občasnému bydlení a nejsou označeny popisným číslem. Jde o rekreační objekty, zahradní domky, chatky atp.

Číslo orientační

Číslo orientační se naopak vztahuje k ulici nebo k náměstí – usnadňuje orientaci, kdy na jedné straně ulice jsou vždy lichá čísla a na druhé sudá. Uvádí se většinou za lomítkem a je ve většině případech tím nižším číslem (např. Nádražní 1420/13). Orientační čísla nejsou celostátně povinná. Setkáme se s nimi především ve městech. Číslo […]

Číslo popisné

Označuje se jím v obci každá samostatná budova trvalého charakteru (budovy dočasného charakteru či rekreační budovy mají číslo evidenční). Číslo popisné je ve zvyku uvádět před lomítkem, tedy jako první, a velmi pravděpodobně to bude to číslo vyšší (např. Nádražní 1420/13). Číslo popisné nemá žádný vztah přímo k dané ulici. Číslo orientační.

Převod nemovitosti (přepis nemovitosti)

Ať už nemovitost kupujete, dědíte nebo dostáváte darem, musíte splnit veškeré zákonné povinnosti, aby byl váš nově nabytý majetek zapsan do katastru nemovitostí a vy se tak stali jeho právoplatným majitelem. Na co konkrétně se při převodu domu/bytu/pozemku/garáže,… připravit, jak to probíhá a na co si musíte dát pozor, to zjistíte v tomto článku: Přepis […]

Ochranné pásmo

Ochranná pásma jsou vysoce ovlivňujícím parametrem při budoucí výstavbě na vlastním pozemku – omezují vlastnická práva a mohou výrazně zasáhnout do vašeho záměru. Tato pásma nejčastěji vytvářejí vlastníci infrastruktury (ochranné pásmo vodovodu, kanalizace, vysokého napětí, plynovodu, sdělovacích kabelů atd.). Dále vlastníci či správci dopravních staveb (např. železnice), kulturních staveb (památková rezervace, památková zóna,…) a dále […]

Návrh na vklad

Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí je úkon, na základě kterého se jako kupující stáváte faktickým majitelem nemovitosti. Vlastníkem nemovitosti se totiž nestáváte podpisem kupní smlouvy, ale až zápisem do katastru nemovitostí. Vše potřebné o vkladu do katastru nemovitostí se dozvíte v článku Přepis nemovitosti na katastru.

Služebnost

Služebnost znamená, že daná věc slouží i někomu jinému než jen vlastníkovi. Od reálného břemene se liší pasivitou vlastníka, který je povinen strpět určitá jednání (např. chůzi/jízdu přes vlastní pozemek, svod dešťové vody na svém pozemku,…) nebo zdržet se jednání (např. nesmí stavět na vlastním pozemku nad určitou výšku).

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Tato smlouva se uzavírá v situaci, kdy si kupující na pořízení nemovitosti vyřizuje hypotéku. Banka v takovém případě vyžaduje smlouvu o budoucí kupní smlouvě jako jeden z dokumentů, který ji dokládá účel čerpání hypotečního úvěru. Zároveň tento typ smlouvy zavazuje kupující a prodávající uzavřít kupní smlouvu do přesně specifikované časové lhůty. Pokud k uzavření z […]

Trojstranná smlouva

Trojstranná smlouva je smlouva mezi třemi stranami. Využívá se při sepsání rezervační smlouvy mezi vlastníkem nemovitosti, kupujícím/nájemcem a realitní kanceláří, přičemž všem stranám ze smlouvy vyplývají práva a povinnosti. Na rozdíl od dvojstranné rezervační smlouvy, kterou sepisuje pouze zájemce o koupi/pronájem s realitní kanceláří, trojstranná smlouva je rozšířena o povinnost vlastníka nemovitosti neuzavřít v rezervační […]

Zástavní právo k nemovitosti

Účelem zástavního práva je zajistit pohledávky (dluh) pro případ, že by dlužník včas nesplácel své závazky. V takovém případě může věřitel uspokojit pohledávky (dluh) z výtěžku prodeje zástavy. Zástavními věřiteli jsou obvykle hypoteční banky, které poskytují úvěry na nemovitosti (hypotéky) a splacení úvěru si zajišťují zástavním právem k nemovitosti. Úvěr lze zajistit i zástavním právem […]

Územní plán

Jde o dokument obce, ve kterém se stanovuje, k jakému způsobu a za jakých podmínek mohou být využity její územní části. Slouží k regulaci zástavby na území obce a k jejímu efektivnímu plánování do budoucna. Musí být v souladu s krajskými zásadami územního rozvoje, které regulují objekty důležité pro celý kraj jako například významnější silnice […]

Průkaz energetické náročnosti budovy

Často se používá i nepřesné označení „Energetický štítek„. Každopádně jde o dokument, který se vyžaduje při prodeji i pronájmu nemovitosti a vyjadřuje celkovou spotřebu energie budovy (energie na vytápění, umělé osvětlení, ohřev teplé vody atd.). Na základě tohoto posouzení se stavba kategorizuje do příslušného označení A-G, kdy A = mimořádně úsporná stavba a G = […]

Podlahová plocha

Součet podlahových ploch všech místností a chodeb v interiéru kromě teras, balkónů, lodžií (i zasklených) a sklepů (pokud jsou umístěny mimo byt). Stejně tak do ní nelze započítat plochy okenních a dveřních ústupků a nosné sloupy uprostřed místnosti. Zároveň, pokud má místnost šikmé stropy (podkroví), tak se podlahová plocha počítá až od výšky 1,2 m. […]

Pachtovní smlouva

Pachtovní smlouvou se přenechává pachtýři („nájemci“) věc k užívání a požívání. Pachtýř se zavazuje platit za přenechání věci pachtovné (finanční odměnu). Na rozdíl od nájmu tak může pachtýř věc nejenom užívat, ale i požívat. Nejčastěji se pachtovní smlouva využívá u pastvin, polí a rybníků. Pacht.

Katastrální mapa

Mapa České republiky, která zobrazuje všechny nemovitosti (obvody staveb) a jednotlivé parcely. Nahlížet do ní můžete online. Nahlížení do katastru nemovitostí.

Inspekce nemovitostí

Díky inspekci nemovitostí zjistíte opravdu reálný stav nemovitosti po stavební a technické stránce = výčet zjevných i skrytých vad, poruch a rizik, které se mohou projevit i při následném užívání. Součástí inspekce nemovitostí jsou i informace o nákladech nutných k opravám/rekonstrukci nemovitosti.

Geometrický plán

Nutná listina od geodeta (zeměměřič), která slouží k provedení zápisu do katastru nemovitostí v případě jakýchkoliv vlastnických a jiných věcných práv. Nejčastěji je geometrický plán potřebný u pozemků, např. u nových staveb.

Exkluzivita

Výhradní právo, kdy o prodej vaší nemovitost se bude starat pouze jeden realitní makléř nebo realitní kancelář. Exkluzivita vzniká podpisem exkluzivní (výhradní) smlouvy a vy tak po dobu trvání této smlouvy nemůžete začít spolupráci s žádnou jinou realitkou. Všechny výhody a nevýhody exkluzivity najdete v mém článku Exkluzivní smlouva.

Cenová mapa

Cenová mapa zobrazuje ceny za metr čtvereční stavebního pozemku nebo bytu v různých obcích a městech. Tuto mapu zveřejňuje obecní či městský úřad s cílem zabránit spekulacím na realitním trhu a slouží jako nástroj pro oceňování a porovnávání hodnot při hodnocení bankovních zástav. Primárně se používají pro účely daně z převodu nemovitostí, dědické či darovací […]

Hodnota nemovitosti: Budoucí hodnota nemovitosti

Cena, kterou stanovuje bankou určený odhadce nemovitosti, a to podle současné hodnoty nemovitosti, plánů rekonstrukce nebo výstavby. Budoucí hodnota nemovitosti je tak pro banku limitem, do kterého při zohlednění LTV je ochotna financovat koupi/rekonstrukci/výstavbu nemovitosti hypotečním úvěrem.

Aukce nemovitosti

Prostřednictvím aukce dochází k prodeji nemovitosti za nejvyšší nabídku. Podstatou je veřejná nabídka, na kterou všichni zájemci přihazují částku, kterou jsou ochotni za nemovitost zaplatit (v rámci naší kanceláře ale probíhají aukce formou jednokolové obálkové metody). Dnes běžně tyto aukce probíhají elektronicky na internetových portálech.

Advokátní úschova peněz

Při prodeji/koupi nemovitosti musí mít prodávající jistotu, že dostane zaplaceno za svou nemovitost, jakmile bude převádět vlastnická práva v katastru nemovitostí. Kupující, že v mezidobí přepisu vlastnického práva a složení kupní ceny nepřijde o své peníze. Ideálním a naprosto bezpečným řešením tak je využití třetí strany, např. advokátní úschovy u SERIÓZNÍ advokátní kanceláře. Zajímá vás […]

Odhadní vs tržní cena nemovitosti. Jaký je v tom rozdíl?

Odhad tržní ceny nemovitosti vám provede odhadce = realitní makléř nebo nezávislý odhadce. V rámci služeb makléře máte velmi často odhad tržní ceny nemovitosti zdarma. Naopak odhad ceny zajišťuje pouze soudní znalec, který má jako jediný právo vydávat tzv. znalecký posudek opatřený kulatým razítkem a znaleckou doložkou. Ve většině případů služeb soudního znalce využijete, pokud […]

Exkluzivní smlouva. Co to je?

Exkluzivní smlouva (nebo také výhradní zprostředkovatelská smlouva) se uzavírá mezi realitním makléřem a prodávajícím. Velmi zjednodušeně to znamená, že vaši nemovitost bude moct po určitou dobu prodávat jen ten makléř, s kterým exkluzivní smlouvu podepíšete = nemůžete řešit prodej s někým jiným, ani si nemovitost nemůžete prodat sami. Připadá vám to nevýhodné? Opak je pravdou! […]

Virtuální home staging. Co to je?

Virtuální home staging (také virtual staging nebo virtuální foto staging) je proces, při kterém se s využitím grafického softwaru vytváří digitální interiér nemovitosti = do fotografie prázdné nemovitosti se přidává nábytek, dekorace a další prvky. Jde tedy o pokročilou fotomontáž, která dbá na správné řešení kompozice, měřítka, světla/stínů, barevného ladění atd. Tento proces umožňuje makléřům […]

Homestaging. Co to je?

Homestaging je finální část procesu přípravy nemovitosti k prodeji, při kterém se jednotlivé místnosti upravují a dekorují tak, aby vypadaly na fotkách i prohlídkách co nejlépe. Homestaging má tak za cíl zvýšit atraktivitu nemovitosti, ukázat její potenciál a samozřejmě maximalizovat její hodnotu. Home staging tedy spočívá v naaranžování drobného stylového nábytku, dekorací, polštářů, povlečení, ručníků, […]

Mezonet. Co to je?

Původ slova mezonet je z francouzštiny (maisonet), což je v překladu domeček. Mezonet však je rozlehlá vícepodlažní bytová jednotka, která se nachází v bytovém domě. Zjednodušeně se dá říct, že mezonet tvoří dva byty nad sebou, které propojuje vnitřní schodiště. Propojené může být také vyšší patro a podkroví. Mezonet často mívá velká okna i vlastní […]

Fond oprav. Co to je?

Fond oprav tvoří základní příjem Společenství vlastníků jednotek (SVJ). Je určený především pro úhradu nákladů spojených se správou domu a pozemku. Svými měsíčními příspěvky se na něm podílí vlastníci jednotek daného domu. Každý vlastník bytové jednotky přispívá do fondu oprav podle výše podílu na společných prostorách domu.

Interiér. Co to je?

Interiér je vnitřní prostor stavby (domu, bytu, administrativní budovy atd.). V interiéru se vzájemně propojují estetické požadavky s funkčním technickým vybavením a nábytkem. Co je exteriér?

Exteriér. Co to je?

Jde o vnější prostory nějakého objektu. Exteriérem může být fasáda budovy, ale i zahrada a terénní úpravy kolem objektu. Co to je interiér?

SVJ zkratka. Co to znamená?

SVJ je zkratka Společenství vlastníků jednotek, což je právnická osoba, která zajišťuje správu společných částí domu a k němu náležejících pozemků. Toto společenství se skládá z jednotlivých vlastníků bytových jednotek.

Skrytá vada. Co to znamená u nemovitosti?

Skrytá vada je taková vada, která existovala už v době prodeje nemovitosti, vy jste o její existenci kupujícího neinformovali, při koupi nebyla odhalena a projevila se až po určité době při užívání nemovitosti. Vše podstatné o skrytých vadách jsem sepsal v tomto článku: Skryté vady u nemovitosti.

Oznámení o zahájení stavby. Jak zahájení stavby oznámit?

Pokud stavba vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení, musíte předem oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavební společnosti, která bude stavbu provádět. U výstavby svépomocí postačí jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor.

Nabývací titul. Co to je?

Nabývacím titulem je právní dokument, na základě kterého vlastník získal nemovitost. Nejčastěji se jedná o kupní smlouvu, darovací smlouvu a usnesení o dědictví. Nabývací titul se ukládá na katastru nemovitostí a zpětně si jej může kdokoliv vyžádat.

Číslo parcely. Jak ho zjistit?

Pokud potřebujete zjistit číslo parcely, použijte k tomu nahlížení do katastru nemovitostí, kde kliknete na „Zobrazení mapy“, vyplníte název obce, příp. název katastrálního území. Po kliknutí na „Vyhledat“ se vám otevře nové okno s katastrální mapu přiblíženou na zadanou obci nebo katastrální území.

Co je podíl? Podílové spoluvlastnictví nemovitosti

Podílové spoluvlastnictví znamená, že určitou věc (nejčastěji právě nemovitost) vlastní více osob a každá z nich k ní má určitý podíl. Tyto podíly jednotlivých spoluvlastníků mohou být různé a vyjadřují to, z jaké části je nemovitost majetkem každého spoluvlastníka. S tím je spojeno i to, v jakém rozsahu může každý z nich o věci = […]

Co je to plomba na katastru u nemovitosti?

Plomba znamená, že u nemovitosti dochází k nějaké právní změně, tudíž není možné do právě probíhajícího řízení zasahovat jinými změnami. Zda je nemovitost takzvaně „zaplombovaná“ zjistíte online, a to přímo ve výpisu z katastru nemovitostí = listu vlastnictví (LV). Typicky se můžete s plombou u nemovitosti setkat v případě, že jste podali návrh na vklad […]

Reálné břemeno. Co to je?

Reálné břemeno slouží k tomu, aby oprávněná osoba mohla využívat část užitné hodnoty cizí věci. Vlastník té dané věci je naopak povinen aktivně něco dát nebo konat – např. poskytovat část úrody, která se urodila na jeho pozemku. Pěkným příkladem reálného břemena je i např. to, když matka svému synovi daruje byt, ale součástí smlouvy […]

PENB. Kdy není potřeba?

Průkaz energetické náročnosti budovy (nebo nepřesně Energetický štítek) nemusíte zpracovávat v těchto případech: Veškeré důležité informace o PENB se dozvíte v tomto článku: „Energetický štítek”. Eso v rukávu při prodeji nemovitosti i ochrana při koupi. Co je to průkaz energetické náročnosti budovy?

Katastr nemovitostí. Co to je?

Katastr nemovitostí je souhrn informací o všech nemovitostech v ČR. Zahrnuje jejich popis, soupis, geometrické a polohové určení a práva k těmto nemovitostem. Veškeré informace vedené v katastru jsou veřejné – každý má za poplatek do nich právo nahlédnout, a to buď osobně přímo na katastru, nebo online.

List vlastnictví. Kde ho získám?

List vlastnictví je veřejná listina a je za poplatek k dispozici na katastrálních úřadech a ve všech kontaktních místech Czech POINT (pošta, obecní úřady ad.). Stejně tak si můžete list vlastnictví za poplatek stáhnout online, a to prostřednictvím webu či aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí.

Zastavitelnost pozemku a koeficient

Koeficient zastavitelnosti pozemku je poměr zastavěné plochy stavbami k celkové ploše pozemku. Podle struktury osídlení a hustoty stávající zástavby se obvykle zastavitelnost pozemků pro rodinné a bytové domy pohybuje mezi 25 % až 40 %. Zbývající část pozemků je nezastavitelná a určena pro plochy zeleně, které zaručí vsakování dešťových vod na vlastních parcelách.

Rezervační smlouva. K čemu slouží?

Rezervační smlouva je při prodeji nemovitosti zárukou pro obě strany obchodu. Prodávající má díky smlouvě jistotu, že z prodeje nesejde a on neztratí 2 měsíce vyjednáváním. Kupující má zase s pořízením nemovitosti náklady už před podpisem kupní smlouvy (vyřízení hypotéky, odhad nemovitosti, prověření nemovitosti, příprava smluv) a potřebuje záruku, že byt či dům zatím nekoupí […]

Hypotéka. Mohu prodat byt, na kterém ji mám nesplacenou?

Ano, klidně můžete = stávající hypotéka se vyplatí z kupní ceny nemovitosti. Cca. čtvrtina bytů v ČR se dnes prodává s nesplacenou hypotékou, takže jde o zcela běžnou věc. Jen proces prodeje trvá o něco déle. Blíže jsem se o tomto tématu rozepsal v článku: Prodej bytu s hypotékou je běžnou praxí. Nehledejte v tom […]

Investiční byt. Má cenu ho kupovat?

Ano. Nejlepší chvíle na nákup investičního bytu je totiž právě vždycky TEĎ. A je jedno, jestli se ptáte dneska, nebo byste se ptal před třemi lety. Když nákup odložíte, budete starší, hypotéka kratší, a tím pádem vám narostou výdaje na splácení. Navíc se stalo jen párkrát, že ceny bytů klesaly, a to vždycky jen na […]

Odhad ceny nemovistosti. Jak určit cenu nemovitosti?

Přesné stanovení tržní ceny nemovitosti je základním stavebním kamenem pro rychlé a bezproblémové prodání vaší nemovitosti. Pokud dáte cenu příliš vysokou s tím, že to třeba někdo koupí a ono se tak nestane, musíte začít zlevňovat. Z takové nemovitosti se pak často stane tzv. ležák, který se ve výsledku prodá pod cenou = nikdo nemovitost […]

Exkluzivní smlouva. Co to je výhradní a nevýhradní smlouva?

Zásadním principem exkluzivní smlouvy (často známé také jako výhradní) je fakt, že o prodej vaší nemovitosti se bude starat pouze jeden realitní makléř, respektive jediná kancelář. Během trvání této smlouvy tak nemůžete začít spolupráci s žádnou jinou realitkou zároveň. U nevýhradní smlouvy vás naopak může zastupovat více realitních makléřů najednou. Všechny výhody a nevýhody obou […]

Prodej nemovitosti. Jak postupovat?

Vaším nejdůležitějším úkolem je najít a oslovit kvalitní realitní kancelář/realitního makléře (např. na základě doporučení a ze zkušeností vašich známých a přátel). Pokud vyberete opravdu dobře, vaše povinnosti tím v podstatě končí. Kvalitní realitní makléř totiž vyřeší vše za vás. Např. se mnou celý průběh spolupráce při prodeji nemovitosti vypadá takto: Chci prodat, pronajmout nemovitost.

Daň z prodeje nemovitosti. Musím ji platit?

Zisk z prodané nemovitosti je druh příjmu, stejně jako zaměstnání, podnikání nebo pronájem. Proto patří do daňového přiznání. Pokud však svoji nemovitost prodáváte se ziskem po více jak 10 letech nebo v nemovitosti alespoň 2 roky bydlíte, jste osvobozeni od platby daně z příjmu. Zároveň daň z příjmu neplatíte, pokud použijete peníze z prodeje na […]